Oリングメニュー
O型圈材料特性
标准材料
特殊素材
材料的特性和选定
O型圈的特性和选定
标准材料的流体的种类
特殊材料的流体的种类
高性能O型圈
perfluoro系列
产品品种
特殊氟橡胶耐药品性能
perfluoro的耐药品性能
规格品尺寸一览表
P号 JIS B 2401
G号 JIS B 2401
V号 JIS B 2401
AN6227号
AN6230号
S号
AS568号
JASO F 404号
Ss号
KS号
GM号
VS号
大口径O型圈
加工方法
挤出式模具产品列表
垫圈
O型圈专用咨询格式
高性能O型圈・perfluoro系列>>>  特殊氟橡胶的耐药品性

特殊氟橡胶的耐药品性

药品类 试验条件 MPB/MP4275B
(FFKM)
MK217B
(3元系FKM)
JIS 4种D
(2元系FKM)
(矿酸、有机酸)
盐酸(35%) 40ºC×21d A A B
硫酸(35%) 40ºC×10d A A A
硫酸(98%) 40ºC×11d A A A
硝酸(60%) 40ºC×10d A A D
氟酸(50%) 40ºC×10d A A B
冰醋酸 40ºC×21d A D D
醋酐 40ºC×21d A D D
甲酸(88%) 40ºC×21d A (C) (D)
(无机碱性类)
氢氧化钠(30%) 40ºC×8d A C (侵蚀)
氢氧化钠(30%) 40ºC×21d A D (侵蚀)
次亚氯酸钠(10%) 40ºC×21d A B C
氨水(28%) 25ºC×21d A D D
氨水(28%) 40ºC×21d A D D
(酮、酯、乙基类)
丙酮 40ºC×21d A D (D)
甲基乙醛酮 40ºC×21d A D (D)
甲基异丁基酮 40ºC×21d A D (D)
对等子整体 40ºC×21d A D (D)
乙烯碳盐酸 40ºC×21d A D (D)
丙基丙酮 40ºC×21d A D (D)
甲基蚁酸 40ºC×21d A D (D)
甲基醋酸 40ºC×21d A D (D)
乙基醋酸 40ºC×21d A D (D)
醋酸异戊基 40ºC×21d A D (D)
丁间醋酸甲基 40ºC×21d A D (D)
丁间醋酸乙基 40ºC×21d A D (D)
丙烯酸 40ºC×21d A D (D)
甲基丙烯酸 40ºC×21d A D (D)

二乙基草酸盐

40ºC×21d A D (D)
二甲基马来酸盐 40ºC×21d A D (D)
三乙基磷酸盐 40ºC×21d A B (D)
磷酸三 40ºC×21d A B (D)
二乙基乙醚 40ºC×21d B D (D)
1, 4-二氧杂环乙烷 40ºC×21d A D (D)
甲基-t-丁基乙醚 40ºC×21d B D (D)

药品类 试验条件 MPB/MP4275B
(FFKM)
MK217B
(3元系FKM)
JIS 4种D
(2元系FKM)
(呋喃、乙醛类)
四氢呋喃 40ºC×21d B D D
2-甲基四氢呋喃 40ºC×21d B D D
乙醛 25ºC×21d B D D
糠醛 40ºC×21d A (C) (C)
糠醛 100ºC×7d A (B) (D)
乙酰苯 40ºC×21d A (C) (D)
福尔马林(35%) 40ºC×21d A (B) (C)
甲醛 40ºC×21d A D D
(含氮化合物)
丙烯腈 40ºC×10d A A B
乙烯二胺 40ºC×10d A D D
三乙胺 40ºC×21d A D D
三乙烯二胺 25ºC×21d A D D
苯胺 40ºC×21d A D D
吡啶 40ºC×21d A C D
N, N' -二甲基氨基化合物 40ºC×21d A D D
N, N' -二甲基丙酮氨基化合物 40ºC×21d A D D
N-甲基-2-吡咯 100ºC×21d A D D
1,8-安定环[5,4,0]十一碳烯 40ºC×7d A D D
(碳化氢、卤化碳化氢)
n-己烷 40ºC×21d A B B
环己胺 40ºC×21d B B B
异辛烷 40ºC×21d B B B
萘烷 40ºC×21d A B B
40ºC×21d A C D
甲苯 40ºC×21d A B C
二甲苯 40ºC×21d A B C
乙烷基苯 40ºC×21d A B B
硝基苯 40ºC×21d A B B
一氯乙酸甲苯 40ºC×21d A B C
1,2-二氯苯 40ºC×21d A B C
氯仿 40ºC×21d A C D
四氯化炭 40ºC×21d B C D
氯化亚甲基 25ºC×21d A C D
三氯乙烯 40ºC×21d A B C
四氯乙烯 40ºC×21d B B C
四氯乙烯 100ºC×7d B B C
1,2-二元活性乙烷 40ºC×21d A B B
R-113 25ºC×11d D D C
R-112 40ºC×11d C C C
含氟油#10(氟油) 130ºC×11d C C C
含氟油#1(氟油) 40ºC×21d C C C
Fluorinert FC77 180ºC×7d D C B
HFE7100 NovecHFE7 100 23ºC×3d C C B

药品类 试验条件 MPB/MP4275B
(FFKM)
MK217B
(3元系FKM)
JIS 4种D
(2元系FKM)
(酒精类)
甲基酒精(甲醇) 40ºC×21d A B D
乙基酒精(乙醇) 40ºC×21d A A B
异丙基醇 40ºC×21d A A A
乙烯 40ºC×21d A A A
乙烯 130ºC×10d A (A) (B)
甲基甲醇 40ºC×21d A A (B)
乙基甲醇 100ºC×7d A (B) (B)
环乙酮 40ºC×21d A A (B)
(其它、油、蒸汽类)
涂料用稀释剂 32ºC×28d A D D
灭火剂 130ºC×11d A A B
灭火剂 175ºC×3d A (B) (B)
DN切割HS-1(切削油) 130ºC×11d A (B) (D)
Esso uniflo 175ºC×20d A (B) (C)
O-148LCT(AirCraft发动机油) 175ºC×20d A (B) (C)
JIS No.1油(润滑油) 175ºC×16d A A A
ASTM No.3油(润滑油) 175ºC×16d A A B
LLC 50%水溶液(丰田自) 130ºC×16d A A B
蒸汽 150ºC×30d A A (D)
蒸汽 190ºC×30d A B D
95ºC热水 95ºC×21d A A C

 


A:体积增加率 5%未满 ◎:最佳 参考相应标记。
B:体积增加率 5%~20%未满 ○:根据条件适宜
C:体积增加率 20%~50%未满 △:使用时要注意
D:体积增加率 50%以上 ×:不能使用

※以上数据是把材料试片浸渍后得出的结果,只能供参考。

有()的是参考其结构和原材料厂家的资料推算出来的结果。

每个用户的使用条件不同,最好与我公司咨询,根据情况最好

拿我们提供的样品亲自确认是最好。


一般以烃基础的碳数大的药品和小的药品,愈小的程度有膨胀作用愈大的倾向。

本页TOP
返回首页